Les macrodades: repte i oportunitat

La tecnología de big data revolucionará la seguridad de la información ® infocux TechnologiesEl terme macrodades (Big Data) fa referència a una col·lecció de dades tan gran i complexa que resulta difícil de processar mitjançant les eines de gestió de bases de dades habituals. Les dificultats es presenten a l’hora de la seva captura, emmagatzematge, cerca, compartició, anàlisi i visualització: és per això que requereixen infraestructures digitals de gestió específiques. Les més rellevants, que estan accelerant l’adopció de tot tipus d’actuacions basades en macrodades, són de programari lliure; Hadoop, un projecte Apache n’és la més coneguda, valorada i utilitzada. Altres infraestructures destacables són NOSQL i Greenplum, d’EMC2.

Les característiques principals de les macrodades es resumeixen en tres V: volum, varietat i velocitat; a aquestes tres se’n poden afegir altres dues: valor i veracitat. Cada minut es generen 1,7 bilions de bytes a tot el món, dades estructurades i no estructurades, de procedència i característiques molt heterogènies: la celeritat a l’hora de processar-les i analitzar-les és fonamental. I si el coneixement és el motor de l’economia actual, les macrodades en són el combustible. Segons Tim Berners-Lee, “les dades són coses precioses, i duraran més que els mateixos sistemes”. Perquè el seu potencial es faci efectiu, però, és imprescindible sotmetre-les a una anàlisi rigorosa i amb criteri. Les macrodades són escalables i tenen la capacitat d’autoreparar-se: quan un node falla, s’activa automàticament un segment de dades que estava desat en un altre node.

Les macrodades, doncs, representen un repte i una oportunitat per a tothom. En el món dels negocis i l’empresa suposen la possibilitat de crear valor i abaratir processos mitjançant l’increment de la innovació, la competitivitat i la productivitat, i són cada cop més un factor determinant pel que fa a la producció, a les relacions laborals i a la gestió financera. La importància que està adquirint la gestió i mineria de dades es posa de manifest en la gran rellevància que té en un nombre creixent d’empreses la figura professional del director de dades (chief data officer). Un dels secrets per optimitzar  les macrodades als negocis és saber formular les preguntes claus, tal com exposa Genís Roca en aquest post. Per tenir una informació més completa del que representen les macrodades en l’àmbit econòmic podeu llegir aquest informe elaborat per Pcw.

En el cas de l’Administració pública les macrodades suposen la possibilitat d’oferir als ciutadans uns serveis més eficients, transparents i personalitzats. Ja s’han posat en marxa molts projectes basats en macrodades que han permès incrementar de manera significativa la qualitat dels sistemes de gestió de recursos naturals i dels béns de domini públic, i també millorar les polítiques públiques en matèries com ara la salut. Les macrodades són també darrere el desenvolupament de les smart cities (ciutats intel·ligents). La funció inspectora de l’Administració també se’n pot beneficiar de comprovacions massives automatitzades, no només de les pròpies bases de dades sinó també de les dades generades per altres organitzacions –públiques i privades–, accessibles mitjançant els protocols que es consideri adient establir, tenint en compte sempre el respecte a la privacitat: estem davant d’un desafiament jurídic que caldrà afrontar i resoldre per optimitzar al màxim les possibilitats que ofereixen les macrodades en aquest aspecte. La confecció d’estadístiques oficials també rebrà l’impacte de les macrodades, tal com recull aquest estudi de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE). El director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat, Carles Flamerich, exposa en aquest post al blog Expliquem el futur per què són importants les macrodades per al sector públic. Per saber-ne més, podeu llegir aquest informe d’Antonio Torres publicat per lsdefe.

Les macrodades són el nou paradigma en el camp de la gestió del coneixement, i els proveïdors de continguts hi estan apostant clarament. Aquí, el paper de les analítiques i els analistes (o científics de dades) pren encara més protagonisme, i la perspectiva interdisciplinària és un gran valor afegit. Cal tenir en compte el rendiment en temps real, el retorn de la inversió (ROI), els binomis complexitat/practicabilitat i interfície humana/interfície de dades. Per això, un dels millors enfocaments per a una bona analítica predictiva és centrar-se en la creació i manteniment de coneixements específics que serveixin de pont entre les dades sense tractar –que entren a tota velocitat– i la darrera etapa de serveis analítics. Aquest sistema redueix de manera significativa la quantitat de dades a gestionar i processar, i la presentació final pot ser més centrada en l’usuari –més fàcil d’entendre pels que no són experts informàtics–, que són els que han de prendre les decisions finals; el temps de presa d’aquestes decisions també s’escurça, i així es pot fer front als requeriments de les analítiques a temps real. La gestió del coneixement consisteix en la capacitat d’integrar i aprofitar informació des de múltiples perspectives, i les macrodades estan en disposició d’optimitzar-ne els processos per oferir una estructura enriquida que possibilita una presa de decisions més acurada. Pel que fa a les xarxes socials, les macrodades s’alimenten de l’enorme quantitat d’informació que s’hi genera i alhora són l’eina imprescindible per sistematitzar i fer útil aquesta informació.

Per acabar, voldríem proposar-vos la lectura d’aquest post de Bernard Marr a SmartData Collective, que pensem que resumeix molt bé què són les macrodades i la magnitud del seu impacte, quins són els reptes que planteja i quines són les oportunitats que ens ofereixen.

Sobre la imatge: La tecnología de big data revolucionará la seguridad de la información ® infocux Technologies CC BY- NC 2.0

One thought on “Les macrodades: repte i oportunitat

  1. Amb les macrodades estem davant d’un repte pel que fa a la complexitat que comporta el tractament de quantitats tan ingents d’informació de procedència i format tan diversos, i també pel que fa a les implicacions legals en relació amb la protecció de dades personals. I davant d’una oportunitat per les possibilitats que ofereixen per a l’optimització de la gestió del coneixement, les recerques científiques i les aplicacions pràctiques de tot tipus.

Deixa un comentari